Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest „BUD-MAL 2” Szylak Łukasz, ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, posługujący się numerem NIP 644-304-78-02 (nazwany dalej BM2).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z BM2 można skontaktować się telefonicznie pod nr: 502-470-509, w drodze korespondencji elektronicznej na adres email: budmal2.rodo@op.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, świadczenia oferowanych usług oraz dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. BM2 przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe lub też zostały udostępnione przez Państwa w trakcie i celem realizacji umowy. BM2 przetwarza dane niezbędne do realizacji  umowy, tj.: nazwa, adres siedziby , numer NIP oraz dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko przedstawiciela, numer telefonu i adres mail.

Jaki jest cel (i podstawa prawna) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

BM2 przetwarza dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz świadczenia usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 2. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 3. obroną przed roszczeniami klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b  i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 7. realizacji próśb klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy BM2.  Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z BM2 przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 1 powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz od ich celu. W związku z tym:

 1. dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 2. dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

BM2 zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez BM2 uprawnione są do domagania się od BM2 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Osoby te uprawnione są także do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie będzie uniemożliwiało realizację umowy.

Informacje dodatkowe

 1. BM2 nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 2. BM2 nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Copyright 2019 © https://budmal2.pl      Projekt i wykonanie domena.pl
facebook